Všeobecné obchodní podmínky platné
od 01.01. 2023

Dodavatel: SOLARIS.media s.r.o.
Odběratel: Zákazník

Definice pojmů

Aktuální verze prohlížečů

Webové stránky jsou vždy prohlíženy pomocí webového prohlížeče. Tyto prohlížeče bývají pravidelně aktualizovány jednotlivými výrobci. Aktuální verze je vždy ta, kterou výrobce vydal a u ní se předpokládá podpora současných technologií. Starší verze prohlížečů naopak nemusejí podporovat všechny funkce webu nebo se web nemusí správně zobrazit. Za aktuální verze se považují ty poslední, vydané jednotlivými poskytovateli v poslední verzi, která není starší 6 měsíců. 

Připomínkování ve vlnách

Po předání grafického návrhu dodavatelem odběrateli, má odběratel možnost se k němu vyjádřit a připomínkovat jednotlivé jeho grafické části. Následně dojde k zapracování připomínek dodavatelem a opětovnému předání odběrateli.

Termín dodání

Termín kdy se předpokládá, že je Předmět objednávky schopen publikace.

Wireframy

Drátový model, taktéž skica. Používá se pro lepší vizuální rozkreslení očekávaného obsahu webu, zejména homepage, případně i podstránek. Může být nakreslený digitálně ale i ručně na papír. Používá se jako podklad pro grafický návrh, aby bylo zřejmé, z čeho se má skládat obsah.

Grafický návrh

Vizuální zobrazení webu formou obrazových dat. Může obsahovat i částečnou funkčnost pro lepší představu. Je přizpůsoben pro konkrétní rozlišení a nemusí být zobrazen ve 100% velikosti. Slouží k vizuální představě o grafice a fungování webu a k připomínkování, před předáním k dalšímu zpracování.

Zdrojová data ke grafickým návrhům

Soubory z nichž je vytvořen nakódovaný design, jakožto pre-finální produkt. Zdrojová data používá web-designér při návrhu webu a následně kodér při jeho kódování. Zdrojová data mohou obsahovat prvky s licencí třetích stran, které má dodavatel zakoupenou a proto by neměla být používána k jiným účelům, než ke kterým je dodavatel vytvořil.

Kódování

Převedení grafického návrhu do html/css šablony a následné napojení na redakční systém.

Archiv dat

Záloha vytvořených dat na straně dodavatele. Uchovávaná ve 2 (dvou) kopiích na počítači a záložním serveru dodavatele.

Testování

Ověření funkčnosti webu ze strany dodavatele na různých zařízeních a v prohlížečích. Ověření správného vizuálního zobrazení všech stránek.

Akceptační testy

Testování funkčnosti na straně odběratele, při kterých potvrdí, že dodané webové stránky se chovají správně a obsahují vše dle domluveného očekávání. Výsledkem akceptačních testů může být soubor připomínek anebo schválení.

Desktopová verze

Zobrazení webu na osobním počítači s MS Windows a nebo Apple s Mac OS. Zobrazení je vždy zprostředkováno internetovým prohlížečem.

Verze pro Tablety

Zobrazení webu na tabletu s OS Android či iOS. Zobrazení je vždy zprostředkováno internetovým prohlížečem. V případě Androidu Google Chrome a v případě iOS Safari.

Mobilní verze

Zobrazení webu na chytrém mobilním telefonu s OS Android či iOS. Zobrazení je vždy zprostředkováno internetovým prohlížečem. V případě Androidu Google Chrome a v případě iOS Safari.

Fotobanka

Online prodejce fotografií a grafických dat. Umožňuje nákup podkladů pro následnou grafickou práci. Nákup provádí vždy dodavatel a licence z něj je nepřenosná. Odběratel získá licenci až na finální dílo.

Framework

Framework (aplikační rámec) je softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování a vývoji a organizaci jiných softwarových projektů. Může obsahovat podpůrné programy, knihovny API, podporu pro návrhové vzory nebo doporučené postupy při vývoji.

Externí script

Externí služba, která je napojena do www stránek a zprostředkovává některé funkce. Může to být např. zobrazení speciálního fontu, či služba připojující se k API jiného systému apod.

Software

K provozu www stránek se používá několik softwarových úrovní. První je na straně serveru operačního systému, druhá zprostředkovává programovací a databázovou platformu (PHP/MySql) a poslední implementovaná v samotných www stránkách ve formě redakčního systému.

Redakční systém (CMS)

Software, který umožňuje editaci a správu obsahu www stránek administrátorem či administrátory webu na základě jím přidělených práv.

SaaS

Software redakčního systému SIRIUS je provozován jako služba, kdy dodavatel pronajímá odběrateli tento software a stará se zároveň o jeho aktualizaci a provoz formou servisní smlouvy nebo jednotlivých objednávek.

Hostování dat

V rámci SaaS je zajištěn provoz CMS na serveru, tzv. „Hosting“. Kdy na serveru je nainstalován jak software redakčního systému, tak data webu (kód, dokumenty, obrázky…).

Kontrola správnosti zobrazení

Součástí garance, kterou dodavatel poskytuje je kontrola správnosti zobrazení webových stránek. Dodavatel tak svévolně prochází web na aktuálních desktopových a mobilních zařízeních v aktuálních verzích prohlížečů a provádí příslušné opravy anebo na základě upozornění odběratelem na nalezenou chybu. V rámci garance kontrola zajišťuje opravu pouze dat samotné šablony webu anebo dílčích částí. Opravy chyb způsobených jednotlivými administrátory nebo třetí stranou jsou řešeny v rámci servisu a doobjednaných prací.

Chyba
Chyba je jakékoliv zobrazení šablony či obsahu vytvořeného z dílčích šablon, která neodpovídá odběratelem schválenému grafickému návrhu. Chyby mohou být drobné anebo závažné. Drobnou chybou se rozumí např. špatné zobrazení textu, které ale nebrání jeho čtení, nepřesné umístění ikonky nebo jiné chyby, které nemají vliv na provoz a čtení obsahu webu. Za závažnou chybu se považují takové chyby, které brání zobrazení webové stránky, čtení obsahu, vkládání či editaci obsahu včetně uploadu souborů nebo zobrazení chybové hlášky.

Homepage
Úvodní strana webu, která se zobrazí při zadání url adresy.

Slideshow

Slidování fotografií dle nastavení CMS.

Responsivita

Způsob kódování webu, který umožňuje měnit zobrazení a rozmístění jednotlivých prvků webových stránek tak, aby je bylo možné pohodlně číst na různě velkých rozlišeních jednotlivých zobrazovacích zařízení (desktopy, mobilní telefony a tablety).

Vícepráce

Jakékoliv práce realizované nad rámec Předmětu Smlouvy. Tyto práce mohou vznikat v rámci procesu tvorby webových stránek, ale i po jejich spuštění, na základě nových požadavků ze strany odběratele. Tyto práce jsou realizovány buď po schválení následné kalkulace anebo účtovány hodinovou sazbou dle Přílohy č. 1 Smlouvy „Aktuální ceník služeb nad rámec Smlouvy“ (pokud se tak obě strany dohodnou).

Server

Hardware umožňující hostování dat a provoz softwaru. Je umístěný v serverové budově provozovatele na páteřní datové lince.

Widget/Place holder

Obsahový blok, na jehož místě se generují předdefinovaná data, např. statistika, nebo výpis článků z konkrétní rubriky či YouTube přehrávač apod.

Release
Nasazení nových funkcí a změn v systému z testovacího serveru na produkční. Více informací naleznete v článku Release.

Man Day (MD)

1MD = 8 hodin práce jednoho člověka.

Vysoká priorita

Požadavek zákazníka, který má být zpracován přednostně než v běžně plánovaných termínech.

ASAP

Požadavek zákazníka, který má být zpracován ihned jak jen to bude možné.

Dodání služeb a software

 1. Dodavatel služeb se zavazuje dodat objednávku v domluveném termínu s odchylkou maximálně 30 kalendářních dní. Tento čas je, mimo jiné, vyhrazen pro testování dodávaných aplikací dodavatelem v rámci objednaného testování.
 2. Předpokládaný termín dokončení objednávky se odvíjí od data uhrazení první. zálohy ve výši 50 % z celkové ceny s DPH.
 3. Termín dodání objednávky může dodavatel měnit v závislosti na dodatečných požadavcích odběratele nebo v případě, že odběratel nedodá dodavateli požadované podklady před započetím prací. Termín dodání se pak vždy automaticky prodlužuje o minimálně jeden  pracovní den, až do doby, než odběratel tyto podklady dodá nebo jsou stranami odsouhlaseny dodatečné požadavky. Pokud se z těchto důvodů posune realizace objednávky nad plánovaný termín, dodavatel může požadovat navýšení rozpočtu pro zatím neralizované práce.
 4. Je-li součástí objednávky i grafický návrh, bude zaslán v průběhu tvorby odběrateli ke schválení, a to v konečné podobě. Odběratel má právo připomínkovat jej ve 3 vlnách. Další připomínkovací kolo se automaticky účtuje jako vícepráce dle aktuálního ceníku. Připomínkovacím kolem se rozumí seznam požadavků na změny zaslaný v jednom e-mailu či předaný osobně, telefonicky nebo jinak dle dohody  stran.
 5. V případě potřeby dalšího připomínkování, tvorby zcela nového návrhu nebo po schválení grafického návrhu odběratelem a jeho následném napojení na systém, lze provádět změny pouze rozšířením objednávky o vícepráce anebo učiněním samostatné objednávky.
 6. Objednané práce nad rámec původní objednávky mohou být realizovány i bez dopředu schválené kalkulace, pokud ji zákazník nevyžaduje, již při zaslání požadavku na realizaci. K takto objednaným pracím bude při fakturaci připojen report s jejich výčetem a případně i počtem odpracovaných hodin.
 7. Zdrojová data ke grafickým návrhům a jejich součásti jsou duševním vlastnictvím dodavatele a nejsou součástí objednávky, není-li to v ní výslovně uvedeno s vyčíslenou cenou za jejich dodání.
 8. V případě tvorby tiskovin, určených pro profesionální tisk, má odběratel na základě požádání nárok na tisková data, byla-li vytvořena v průběhu zakázky. Tento nárok lze uplatnit až po zaplacení celé objednávky, a to do 3 (třech) měsíců po dodání objednávky. Nárok lze uplatňovat i po uplynutí této doby, ale již bez záruky ze strany dodavatele.
 9. V případě, že odběratel grafický návrh v objednávce, již nijak nekorekturuje po dobu delší než 3 (tři) týdny,  považuje se takový návrh za odběratelem schválený.
 10. Wireframy jsou dodávány pouze, jsou-li součástí objednávky jako samostatná položka. 
 11. Dodavatel připravuje grafické návrhy pro mobilní verzi pouze pro homepage;  nejsou-li součástí objednávky grafické návrhy pro další responsivní verze či podstránky, dodavatel je připraví dle svého uvážení tak, aby byla přehledná a funkční na aktuálních zařízeních dle objednávky. Následné grafické změny v responsivních verzích jsou vždy zpoplatněny.
 12. Dodavatel udržuje zálohovaný archiv podkladů a zdrojových  dat odběratele, což je považováno za dobrovolnou a nijak nenárokovatelnou službu, za kterou dodavatel neúčtuje žádné poplatky a ani neposkytuje žádné záruky.
 13. Po dokončení objednávky ze strany dodavatele, bude odběratel o této skutečnosti informován e-mailem nebo telefonicky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; následná doba je vyhrazena pro tzv. „Akceptační testy“. To znamená, že tento čas je vyhrazen pro důkladné testování aplikace a dohledání skrytých vad či provedení nezbytných drobných úprav. Během tohoto času má odběratel možnost si aplikaci vyzkoušet a upozornit na případné chyby. Po vypršení termínu pro akceptační testy a opravě všech nalezených vad se považuje objednávka za dokončenou.
 14. Doba vyhrazená pro akceptační testy je 10 (deset) dní od informování o této skutečnosti odběratele. 
 15. Pokud se v dodané objednávce vyskytne chyba, odběratel je povinen bezodkladně na ni upozornit dodavatele a ten je povinen pochybení v co nejkratším možném termínu odstranit. Drobné nepřesnosti a/nebo chyby bránící provozu jsou obvykle odstraňovány do 24 hodin. V případě zásadních problémů, které nelze odstranit bezodkladně, bude stranami dohodnut termín opravy.
 16. Nejkratším termínem pro dodání objednaných služeb jsou 4 týdny od data podepsání objednávky a v případě tvorby zálohové faktury od data zaplacení zálohy. Dodavatel je obvykle schopen jednodušší práce dodat dříve dle možností svého plánovaného harmonogramu.
 17. V případě, že je k objednávce vytvořena zálohová faktura a odběratel tuto platbu neprovede v dohodnutém termínu, má dodavatel možnost změnit termín dodání objednávky dle svého aktuálního harmonogramu.
 18. Dodavatel si vyhrazuje právo na drobné změny funkčnosti systému v závislosti na aktuálních technických možnostech; tyto změny budou konzultovány s odběratelem, pokud situace nevyžaduje jinak.
 19. Odběratel se stává vlastníkem vytvořeného díla ve chvíli uhrazení ceny objednávky v plné výši či ve chvíli uhrazení sjednané ceny dodatečných objednávek nebo víceprací v plné výši včetně DPH. Autorská práva jsou z dodavatele nepřenosná, zejména vlastnictví licence dodaného softwaru či grafických prací. V případě tvorby grafických vizuálů získává odběratel právo toto dílo dále bez časového či územního omezení užívat či dál rozvíjet. Na jednotlivé grafické prvky použité ve vizuálech či části zdrojových kódů se mohou vztahovat autorská právatřetích stran (podklady z fotobanky, frameworky, externí scripty apod.) Proto odběratel akceptuje povinnost informovat dodavatele o způsobu a množství distribuce dodaného díla, aby toto právo třetích stran nebylo nijak dotčeno.
 20. Odběratel se stává vlastníkem vytvořeného a schváleného díla dle bodu 19 těchto VOP. Ostatní grafické návrhy a jejich verze, které byly vytvořeny během tvorby schválených vizuálů, zůstávají ve vlastnictví dodavatele.
 21. Dodavatel si vyhrazuje právo podepsat dodaný software. V případě webových stránek ve formě meta tagu "author" a odkazu v patičce webu. Velikost fontu v podpisu uvedeném v patičce webu je o 1-2 px menší než běžné obsahové písmo použité na webu, a to ve stejném fontu. Toto právo ze strany dodavatele lze na základě dohody stran vykoupit.
 22. Dodavatel si také vyhrazuje právo, prezentovat vytvořené dílo na svých webových stránkách a svých profilech na sociálních sítích.
 23. V případě, že dojde k průtahům ze strany odběratele delší než 2 měsíce (nedodání požadovaných podkladů, opakované nereagovaní na e-maily apod.). Dodavatel má právo přeplánovat a přepočítat objednávku, nebo od ní zcela odstoupit bez nároku na vrácení zálohy. Pokud tato doba dosáhne 6 měsíců, dodavatel má právo objednávku považovat za zrušenou bez jakéhokoliv upozornění odběratele.

Servis dodaných služeb, softwaru a záruka

 1. Dodavatel se zavazuje spravovat software dodaný odběrateli po dobu platnosti a účinnosti servisní smlouvy. Tato správa je zpoplatněna dle aktuálního ceníku dodavatele a nebo servisních podmínek, dohodnutých ve zvláštních smlouvách či dodatcích.
 2. Dodavatel i odběratel se zavazují po dokončení objednávky, nebo během ní, uzavřít servisní smlouvu, pokud se výslovně nedohodnou jinak.
 3. Rozsah záruky na dodané služby a objednávky je definován v (i) servisní smlouvě nebo (ii) servisních podmínkách, které jsou součástí objednávky nebo akceptované nabídkynebo (iii) v těchto obchodních podmínkách.
 4. Dodavatel se zavazuje odstranit nalezené chyby, v rámci servisní smlouvy, a to vždy pro aktuální verze prohlížečů. 
 5. Aplikace jsou vždy optimalizovány na běžná zařízení a verze prohlížečů aktuálních v době uzavření Smlouvy, resp. kódování. Standardní optimalizace probíhá pro MS Edge, Mozilla Firefox, Chrome a Safari na desktopech, tabletech a mobilních telefonech. Podpora starších prohlížečů, jako je například Internet Explorer 11, je realizována pouze je-li součástí objednávky nebo víceprací, a to tak, aby nedocházelo k chybám, ale vzhledem k jeho stáří, může být web zobrazen odlišně oproti ostatním prohlížečům, jelikož nepodporuje současné technologie.
 6. V případě, že vytýkané chyby byly způsobené odběratelem či jinou stranou odlišnou od dodavatele, budou tyto opravy účtovány odběrateli dle aktuálního ceníku dodavatele jako vícepráce. Odběratel bere na vědomí, že na takovou skutečnost nemusí být dodavatelem předem upozorněn.
 7. Za „chyby„ jsou považovány pouze ty nedostatky, které způsobují přímo nefunkčnost oproti zadávacímu dokumentu nebo nesouhlasí se schválenou verzí grafického návrhu. Za schválenou verzi grafického návrhu se považuje vždy ta, která je odsouhlasená odběratelem včetně doplnění domluvených písemných připomínek, které dodavatel akceptoval.
 8. V případě objednání www stránek či online aplikace se odběratel zavazuje k platbě měsíčního či ročního paušálního poplatku ve výši uvedené v objednávce, nabídce či servisní smlouvě. Tento poplatek zahrnuje cenu za licenci k softwaru, drobné úpravy/opravy nutné při aktualizaci nových verzí zmíněných internetových prohlížečů a jiné drobné úpravy nutné z legislativních změn nebo na žádost odběratele a opravy. Tyto aktualizace dodavatel provádí na základě svého uvážení,v dobré víře a vždy ku prospěchu odběratele. Rozsah změn je omezen počtem hodin potřebných k úpravám odpovídajícím maximálně 1/2 z celkové roční sazby dělené aktuální hodinovou sazbou dodavatele.
 9. Paušální servisní poplatek je dodavatelem účtován vždy dopředu.
 10. Servisní poplatek za správu a provoz aplikací se aktualizuje s každou objednávkou či rozšířením tak, aby kryl garanci na poskytovanou službu dodavatelem odběrateli.
 11. Dodavatel nenese odpovědnost za případný ušlý zisk odběratele, a to v žádné formě či situaci. V případě, že by dodavatel způsobil odběrateli prokazatelnou škodu, může být škoda uplatněna na základě dalšího jednání prostřednictvím pojistného plnění, které má dodavatel sjednáno, bude-li se na vymezenou a prokázanou škodní událost vztahovat.
 12. Dodavatel poskytuje v rámci servisní smlouvy zálohy k dodaným aplikacím, a to denně pro databáze a měsíčně pro file system.
 13. Technická podpora je dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu v pracovní dny, a to pouze v pracovní době od 09-16. hodin. Mimo pracovní dobu je dostupná podpora pouze prostřednictvím e-mailu uvedeném na webových stránkách v kontaktech.  Výpadky služeb či závady bránící provozu aplikací lze nahlašovat i mimo pracovní dobu prostřednictvím SMS, a to na telefonní číslo +420 607 189 999. Dodavatel garantuje zahájení jejich řešení v co nejbližším možném termínu.
 14. Je-li součástí objednávky i provoz aplikace na serveru či hosting a provoz domény, je tento provoz automaticky prodlužován. V případě, že odběratel nemá uzavřenou servisní smlouvu a jsou mu provozovány tyto služby, bude každoročně dotazován prostřednictvím automatického e-mailu s žádostí o potvrzení jejich prodloužení. Nepotvrzením žádosti bere odběratel na sebe riziko přerušení služeb, a to bez náhrady. Odběratel může požádat o automatické prodlužování služeb, čímž bude z dotazovacího procesu vynechán a zavazuje se uhradit poplatky na další rok provozu do odvolání nebo zrušení služeb. Odvolat automatické prodlužování či zrušení služeb lze kdykoliv, nicméně poplatky nebudou účtovány až za následující období.
 15. Dodavatel garantuje, že nedojde k omezení nebo přerušení e-mailových služeb vinou nedostatku prostoru ve schránkách odběratele.
 16. Pokud odběratel využívá e-mailové služby, má k těmto službám garantovaný e-mailový prostor minimálně 1,5 GB pro každou doménu s nastaveným hostingem. V případě, že začne tento prostor docházet, bude na to odběratel upozorněn automatickým e-mailem s návrhem na navýšení tohoto prostoru  nebo s žádostí o redukci dat. Na své vyjádření má odběratel 14 dní, kdy může prostor ve svých e-mailových schránkách uvolnit nebo požádat o navýšení. V případě, že tak v této době neučiní, bude prostor automaticky navýšen a toto navýšení vyúčtováno, což bere odběratel na vědomí

Release management

Služba release managementu je nedílnou součástí všech programátorských prací a minimalizuje riziko vzniku chyb či nekonzistence dodaného softwaru a zvyšuje tak kvalitu služeb.

 1. Objedná li zákazník programátorské práce a je k projektu k dispozici testovací verze aplikace/webových stránek, automaticky tím objednává i službu "Release".
 2. Tato služba složí ke sloučení všech naprogramovaných funkcí, změn, oprav a aktualizací, které se následně nasazují na produkční server.
 3. Jedná li se pouze o jednu objednávku, je v ní již obsažena služba releasu, ale pokud je rozpracováno více objednávek, a nebo je li vyžadováno, či domluveno nasazování změn postupně, a nebo během tvorby došlo k doobjednání nových požadavků, či servisních zásahů, jednotlivé "releasy" se tvoří samostatně a jsou účtovány nad rámec objednaných prací jako samostatná položka dle aktuální hodinové sazby.

Platební podmínky

 1. Před zahájením prací bude odběrateli vystavena zálohová faktura ve výši 50 % z celkové hodnoty objednávky se 7 (sedmni) denní splatností.
 2. Po dokončení a předání objednaných služeb dle objednávky bude odběrateli vystavena faktura se splatností 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data jejího vystavení. Nebude-li fakturovaná částka uhrazena v plné výši v termínu splatnosti, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Neuhradí-li odběratel vyúčtovanou částku za odebrané služby ani do 30 kalendářních dnů následujících od vystavení faktury, je dodavatel oprávněn omezit nebo přerušit poskytování dodávaných služeb, a to bez náhrady.
 3. Odběratel má možnost v rámci záruky reklamovat služby, tato reklamace však nemá vliv na uhrazení služeb.
 4. Vzniknou-li během korektur projektu odběratelem nové požadavky, bude na ně vystavena samostatná objednávka či dodatek objednávky, na které se vztahují stejné platební podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 5. Zaplacení objednávky nemůže být podmíněno dokončením dodatků či dalších objednávek. Dodavatel má právo nerealizovat další případné objednávky do doby zaplacení předchozích objednávek.
 6. Servisní služby za správu a provoz aplikací jsou účtovány nejpozději 1 (jeden) měsíc od jejich dodání, a to i v případě, že objednávka byla rozšířena o další vícepráce či objednávky.
 7. Jsou-li součástí servisní smlouvy zvýhodněné nebo garantované hodiny práce na každý měsíc,usí být požadavek na jejich využití zadán nejpozději týden před koncem tohoto období, aby bylo možné tyto práce naplánovat a realizovat. Nevyužité prostředky se nepřevádějí do dalších měsíců.
 8. Platby do zahraničí jsou fakturovány vždy bez DPH s "reverse charge" a ve měně CZK. Odběratel musí provést platbu tak, aby na účet dodavatele dorazila přesná suma. 

Odstoupení od smlouvy

 1. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nedodání oběma stranami odsouhlasené objednávky v dohodnutém termínu s tolerancí odchylky uvedené v bodě "1 Dodání služeb a softwaru" a to pokud nebude splněna podmínka v následujícím bodě níže.
 2. V případě nespokojenosti odběratele s dodáním služby nebo s dodanou službou, je odběratel povinen zaslat dodavateli kompletní výčet požadovaných úprav v jasné a srozumitelné formě, které budou v souladu s objednávkou tak, aby mohla být úspěšně dokončena a doručit je písemně na adresu dodavatele.
 3. Dodavatel se zavazuje do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data doručení požadovaných úprav ze strany odběratele vytýkané vady napravit. V případě, že vytýkané vady obsahují vícepráce či jakékoliv práce, které nebyly součástí objednávky, dodavatel je ze seznamu vyřadí, nerealizuje a upozorní na to odběratele při předání dokončených oprav.
 4. V případě, že dodavatel vytčené vady v uvedené lhůtě neopraví, je odběratel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Obě strany se dohodly, že písemné odstoupení bude provedeno doručením odstoupení do datové schránky dodavatele; pokud odběratel nevlastní datovou schránku, může být odstoupení provedeno písemně na adresu sídla dodavatele.
 5. V případě, že odběratel předčasně ukončí spolupráci s dodavatelem z jiného než výše uvedeného důvodu nebo bez udání důvodu, zavazuje se uhradit dodavatelem poskytnuté služby v plné výši, či poměrnou část odpovídající rozpracovaným částem zakázky, dle aktuálního ceníku. Tato částka bude složena z paušálních cen za jednotlivé služby dle objednávky a v případě programování dle odpracovaných hodin, minimálně však 50 % z celkové ceny zakázky.

Aktuální ceny služeb

 1. Ceny uvedené v jednotlivých objednávkách a uzavřených servisních smlouvách se nemění. Aktualizovat se mohou ceny hodinové práce.
 2. Cena za hodinu Programování, Grafických prací, Kódování, Fotografování, Motion Design, 3D Grafiku, 3D Animaci, Management, Art-Directoring, Copywriting a Správu sociálních sítí je jednotná ve výši 1.350,- Kč bez DPH a za Testování, Jazykovou korekturu a Správu/Tvorbu obsahu webu 650,- pro požadavky bez priority. Cena za nastavení 1 kampaně (pro 1 cílení) je 1.500,- bez DPH.
 3. Za požadavky s vysokou prioritou dodání je automaticky účtováno navýšení 30%. Za práce s vysokou prioritou se považují veškeré práce, kde je požadováno dodání v rozmezí 2-5 dnů pro práce za každý 1 MD. Např. práce v rozsahu 3 MD je požadované dodání v rozmezí do 6-12 pracovních dní.
 4. Za požadavky s nejvyšší prioritou tzv. "ASAP" dodání je automaticky účtováno navýšení 50%. Za práce s nejvyšší prioritou se považují veškeré práce, kde je požadováno dodání v rozmezí 1 dne pro práce za každý 1 MD. Např. práce v rozsahu 3 MD je požadované dodání v rozmezí do 3 pracovních dnů.
 5. Priority "vysoká" nebo "ASAP" jsou požadavkům přidělovány na základě termínu zpracování jaký zákazník požaduje, nebo pokud to vyžaduje charakter požadavku, kde by mohlo dojít ke škodám.
 6. SOLARIS.media s.r.o. si vyhrazuje právo automaticky každoročně valorizovat paušální platby minimálně o výši průměrné inflace za uplynulý rok a zohledňovat v nich i růst cen dle hodiné sazby a míru garance, která se zvyšuje růstem softwaru, který podléha pravidelným aktualizacím.

Archiv obchodních podmínek: Do 31.12.2022 Do 31.12.2021Do 31.12.2020Do 31.12. 2019Do 31.12. 2018