Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.01. 2018

Dodavatel: SOLARIS.media s.r.o.
Odběratel: Zákazník

Dodání služeb a software

 1. Dodavatel služeb se zavazuje dodat objednané služby v domluveném termínu s odchylkou maximálně 1 měsíce. Tento čas je, mimo jiné, vyhrazen pro testování dodávaných aplikací dodavatelem v rámci objednaného testování.
 2. Předpokládaný termín dokončení se odvíjí od data uhrazení 1. zálohy ve výši 50 % z celkové ceny s DPH.
 3. Termín dodání může dodavatel měnit v závislosti na dodatečných požadavcích odběratele nebo v případě, že odběratel nedodá dodavateli požadované podklady před započetím prací. Termín dodání se pak automaticky prodlužuje o minimálně každý následující pracovní den, až do doby než odběratel tyto podklady dodá nebo jsou dokončeny dodatečné požadavky.
 4. Je-li součástí objednávky i grafický návrh, bude zaslán v průběhu tvorby odběrateli ke schválení a to v konečné podobě. Odběratel má právo připomínkovat jej ve 3 vlnách. Další připomínkovací kolo se automaticky účtuje jako vícepráce dle aktuálního ceníku. Připomínkovacím kolem se chápe seznam požadavků na změny zaslaný v jednom e-mailu či předaný osobně, telefonicky nebo jinak.
 5. Wireframy jsou dodávány pouze jsou-li součástí objednávky jako samostatná položka. V případě potřeby dalšího připomínkování, tvorby zcela nového návrhu nebo po schválení grafického návrhu odběratelem a jeho následném napojení na systém lze provádět změny pouze doplněním objednávky o tyto úpravy, které jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku po domluvě s odběratelem. Zdrojová data ke grafickým návrhům a jejich součásti jsou duševním vlastnictvím dodavatele a nejsou součástí objednávky není-li to v ní výslovně uvedeno. Odběratel má na základě požádání nárok na tisková data, byla-li vytvořena v průběhu zakázky. V případě, že odběratel grafický návrh již nijak nekorekturuje po dobu delší než 3 týdny, dílo se považuje za schválené odběratelem.
 6. Dodavatel udržuje zálohovaný archiv zákazníkových dat, což je považováno za dobrovolnou a nijak nenárokovatelnou službu, za kterou dodavatel neúčtuje žádné poplatky a ani neposkytuje žádné záruky.
 7. Po dokončení zakázky ze strany dodavatele, bude odběratel o této skutečnosti informován e-mailem nebo telefonicky a následná doba je vyhrazena pro tzv. „Beta-Testing“. To znamená, že tento čas je vyhrazen pro důkladné testování aplikace a dohledání skrytých vad či provedení nezbytných drobných úprav. Během tohoto času má zákazník možnost si aplikaci vyzkoušet a upozornit na případné chyby. Po vypršení doby pro „Beta-Testing“ a opravě všech nalezených vad se považuje aplikace za dokončenou. Jakékoliv skryté vady zjištěné po tomto termínu se již řídí servisními podmínkami. Službu „Beta-Testingu“ zajišťuje dodavatel pouze je-li samostatnou součástí objednávky.
 8. U tvorby www stránek či online aplikací se v případě, že odběratel již nijak aplikaci či web nekorekturuje po dobu delší než 3 týdny, považuje dílo za schválené odběratelem a automaticky přechází do období tzv. „Beta-testingu„.
 9. Mobilní verze se dokončuje až po schválení PC verze jako poslední krok před spuštěním aplikace do ostrého provozu. Nejsou-li součástí objednávky samostatné grafické návrhy pro mobilní, tabletovou či jinou verzi, dodavatel ji připraví dle svého uvážení, tak aby byla přehledná a funkční na aktuálních zařízeních dle objednávky. Následné grafické změny v mobilních a dalších verzích jsou vždy zpoplatněny.
 10. Pokud se v dodaných službách vyskytne chyba, odběratel je povinen bezodkladně na ni upozornit dodavatele a ten je povinen pochybení v co nejkratším možném termínu odstranit. Drobné nepřesnosti a/nebo chyby bránící provozu jsou obvykle odstraňovány do 24 hodin. V případě zásadních problémů, které nelze odstranit bezodkladně bude stranami dohodnut termín opravy.
 11. Nejkratším termínem pro dodání objednaných služeb jsou 4 týdny od data doručení objednávky. Dodavatel je obvykle schopen jednodušší práce dodat dříve dle možností svého plánovaného harmonogramu.
 12. Dodavatel si vyhrazuje právo na drobné změny funkčnosti systému v závislosti na aktuálních technických možnostech; tyto změny budou konzultovány s odběratelem, pokud situace nevyžaduje jinak.
 13. Odběratel se stává vlastníkem vytvořeného díla ve chvíli uhrazení zbylých 100% z celkové ceny z objednávky či dodatečných objednávek včetně DPH. Autorská práva jsou z dodavatele nepřenosná, zejména vlastnictví licence dodaného softwaru či grafických prací. V případě tvorby grafických vizuálů získává odběratel právo toto dílo dále bez omezení užívat či dál rozvíjet. Na jednotlivé grafické prvky použité ve vizuálech či části zdrojových kódů se mohou vztahovat autorská práva 3 stran (podklady z fotobanky, frameworky, externí scripty apod.)

Servis dodaných služeb, softwaru a záruka

 1. Dodavatel se zavazuje spravovat software dodaný odběrateli po dobu platnosti servisní smlouvy. Tato správa je zpoplatněna dle aktuálního ceníku dodavatele.
 2. Dodavatel poskytuje záruku na dodané služby a software po dobu 6 měsíců. Tato doba je vyhrazena na testování dodaného softwaru „za provozu" a odhalení chyb, které se neprojevily při beta-testingu. Tato záruka může být i dílčí, dle toho jak odběratel dostával připravené softwarové moduly k testování. V případě, že se objeví chyby v dodaném softwaru v záruční době, budou odstraněny v předem stranami domluveném termínu na náklady dodavatele. V případě, že vytýkané chyby byly způsobené odběratelem či jinou stranou odlišnou od dodavatele, budou tyto opravy účtovány odběrateli dle aktuálního ceníku dodavatele a odběratel na to nemusí být předem upozorněn. Předání objednaných služeb probíhá elektronicky e-mailem.
 3. Za „chyby„ jsou považovány pouze ty nedostatky, které přímo nevykonávají svojí funkčnost oproti zadávacímu dokumentu a nebo nesouhlasí se schválenou verzí grafického návrhu. Za schválenou verzi grafického návrhu se považuje vždy ta odsouhlasená odběratelem + doplnění domluvených písemných připomínek, které dodavatel akceptoval.
 4. Weby a software se vždy optimalizuje na běžná zařízení a verze prohlížečů aktuálních v době objednávky resp. kódování. Standardní optimalizace probíhá pro MS Edge, Mozilla Firefox, Chrome a Safari na desktopech, tabletech a mobilních telefonech. Optimalizace pro starší zařízení či novější vycházející v průběhu tvorby objednávky se účtují zvlášť jako více práce, není-li stanoveno jinak např. servisními podmínkami.
 5. V případě objednání www stránek či online aplikace se odběratel zavazuje k platbě měsíčního či ročního paušálního poplatku ve výši uvedené v objednávce. Tento poplatek zahrnuje cenu za licenci k softwaru, drobné úpravy/opravy nutné při aktualizaci nových verzí zmíněných internetových prohlížečů a jiné drobné úpravy nutné z legislativních změn nebo na žádost odběratele a opravy. Tyto aktualizace dodavatel provádí svévolně a v dobré víře ku prospěchu odběratele. Rozsah změn je omezen počtem hodin potřebných k úpravám odpovídajícím maximálně 1/2 z celkové roční sazby dělené aktuální hodinovou sazbou dodavatele.
 6. Paušální servisní poplatek je dodavatelem účtován vždy dopředu.
 7. Servisní poplatek se může měnit dle dalšího rozšiřování projektu.
 8. Dodavatel nenese zodpovědnost za případný ušlý zisk odběratele a to v žádné formě či situaci. V případě, že by dodavatel způsobil odběrateli prokazatelnou škodu, může být škoda uplatněna na základě dalšího jednání prostřednictvím pojistného plnění, které má dodavatel sjednáno, bude-li se na ni vztahovat.

Platební podmínky

 1. Před zahájením prací bude odběrateli vystavena zálohová faktura ve výši 50 % z celkové hodnoty objednávky se 7 denní splatností.
 2. Po dokončení a předání objednaných služeb dle objednávky bude odběrateli vystavena faktura se splatností 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení. Nebude-li fakturovaná částka uhrazena v plné výši v termínu splatnosti, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Neuhradí-li odběratel vyúčtovanou částku za odebrané služby ani do 30 kalendářních dnů následujících od vystavení faktury, je dodavatel oprávněn omezit nebo přerušit poskytování dodávaných služeb a to bez náhrad.
 3. Odběratel má možnost v rámci záruky reklamovat služby, tato reklamace však nemá vliv na uhrazení služeb.
 4. Vzniknou-li během korektur projektu odběratelem nové požadavky, bude na ně vystavena samostatná objednávka či dodatek objednávky, na které se vztahují stejné platební podmínky viz bod 22-24.
 5. Zaplacení objednávky nemůže být podmíněno dokončením dodatků či dalších objednávek. Dodavatel má právo nerealizovat další přiobjednávky do doby zaplacení původní objednávky.

Odstoupení od smlouvy

 1. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nedodání sjednaných služeb v dohodnutém termínu s tolerancí maximálního zpoždění viz bod 1, a to pokud nebude splněna podmínka v bodě 27 níže.
 2. V případě nespokojenosti odběratele s dodáním služby nebo s dodanou službou, je odběratel povinen zaslat dodavateli kompletní výčet požadovaných úprav viz bod 16, pro úspěšné dokončení poskytovaných služeb a doručit je písemně na adresu dodavatele. Dodavatel se zavazuje do 14 dnů od data doručení požadovaných úprav ze strany odběratele vytýkané vady napravit. V případě, že dodavatel vytčené vady v uvedené lhůtě neopraví, je odběratel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Obě strany se dohodly, že písemné odstoupení bude provedeno přes datovou schránku, pokud odběratel nevlastní datovou schránku, může být odstoupení provedeno písemně na adresu dodavatele.
 3. V případě, že odběratel předčasně ukončí spolupráci s dodavatelem z jiného než výše uvedeného důvodu nebo bez udání důvodu, zavazuje se uhradit dodavatelem poskytnuté služby v plné výši, či poměrnou část odpovídající rozpracovaným částem zakázky, dle aktuálního ceníku Tato částka bude složena z paušálních cen za jednotlivé služby dle objednávky a v případě programování dle odpracovaných hodin, minimálně však 50 % z celkové ceny zakázky.

Aktuální ceny služeb

 1. Ceny uvedené v jednotlivých objednávkách a uzavřených servisních smlouvách se nemění. Aktualizovat se mohou ceny hodinové práce.
 2. Cena za hodinu programování, grafických prací a kódování je jednotných 850,- Kč bez DPH. Cena za Project Management je 550,- Kč bez DPH. Cena za Content Management 480,- Kč bez DPH